Exemplary Patient Experiences, Always.

 

Exemplary Patient Experiences, Always.

ਥਾਈਰੌਇਡ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਈਰੋਇਡ ਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਇਓਪਸੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‛ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਦਰਦ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਝਰੀਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:

  1. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਉ:
  1. ਤੀਬਰ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਠਨਾਈ
  2. ਬਾਇਓਪਸੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦਰਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ
  3. ਅਚਾਨਕ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰ ਚਕਰਾਉਣਾ
  1. ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਮ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ, ਨਿਦਾਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 
© 2009 ਹਾਲਟਨ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਸਭ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ।
ਲੇਖਕ: ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ
 

Uncommon content coming soon.