Exemplary Patient Experiences, Always.

 

Exemplary Patient Experiences, Always.

ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ __________ ਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:

  1.  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਉ:
  1.    ਤੀਬਰ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਠਨਾਈ
  2.    ਬਾਇਓਪਸੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦਰਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ
  3.    ਅਚਾਨਕ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰ ਚਕਰਾਉਣਾ

2.  ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਮ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 
 

Uncommon content coming soon.